Migracje

Instalacja Drzewo składa się z dwóch elementów – wertykalnego i horyzontalnego.Elementem wertykalnym jest drewniana rzeżba w kształcie drzewa.Elementem horyzontalnym jest relief wklęsły w glebie – cień drzewa. Relief wypełniony jest czarnoziemem – torfem i obsiany nasionami facelii. Ideą tej pracy jest symboliczne ukazanie odwiecznego, zamkniętego cyklu życia i śmierci.